Χαρακτηριστικά Συστήματος

Διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες με μεγάλη ευκολία χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές Data Mining (πχ filters  σε επίπεδα μεμονωμένων πεδίων ή  συνδυασμού πεδίων σε επίπεδο φόρμας, finders σε μεμονωμένα πεδία, SQL queries για προχωρημένους χρήστες). Προεραιτικά διαφορετικό περιβάλλον εργασίας, δυνατότητες, δικαιώματα και επιλογές ανά χειριστή ανάλογα με τον καθορισμό τους από τον administrator της εγκατάστασης.Για κάθε πίνακα δυνατότητα άμεσης αλλαγής εμφάνισης εγγραφών από κάθετη  σε οριζόντια και το αντίθετο. Κάθετη εμφάνιση είναι αυτή κατά την οποία ΟΛΑ τα στοιχεία μίας εγγραφής πχ πελάτη, υλικού κλ εμφανίζονται σε μία φόρμα  ενώ οριζόντια εμφάνιση είναι αυτή κατά την οποία έχουμε ταυτόχρονη εμφάνιση πολλών εγγραφών αλλά με περιορισμένα δεδομένα ανά εγγραφή. ‘Αμεση εξαγωγή (με ένα κλίκ) πρός όλα τα δημοφιλή προγράμματα από κάθε εμφανιζόμενη περιοχή δεδομένων (αναφορές είτε φύλλα δεδομένων) του προγράμματος

Πλήρως Παραμετροποιούμενα και  από τον χρήστη :
  • Τύποι Παραστατικών και συμπεριφορά τους στο σύστημα.
  • Σειρές Εντύπων, Λογαριασμοί, Κατηγορίες Λογαριασμών, Πωλητές,
  • Επαγγέλματα, Νομίσματα, Περιοχές, ΔΟΥ,
  • Τράπεζες, Τύποι Τραπεζικών Λογαριασμών (πχ όψεως, ταμιευτηρίου, χορηγήσεων κλπ),
  • Συγκεκριμένοι Τραπεζικοί Λογαριασμοί της επιχείρησης.
  • Αποθήκες, Υλικά, Κατηγορίες Υλικών,  Μονάδες Μέτρησης,
  • Υπερκατηγορίες Υλικών   (Πρώτου, Δεύτερου, Τρίτου, Τέταρτου Επιπέδου) .
  • Σενάρια Ενημέρωσης  Γενικής Λογιστικής και Εσόδων Εξόδων από  Κινήσεις Αποθήκης και  Διαθεσίμων (Εισπράξεων, Πληρωμών,  Τραπεζικών Λογαριασμών)

Χάραξη Τιμολογιακής πολιτικής από τον υπεύθυνο πωλήσεων. Πιο συγκεκριμένα : Ομαδοποίηση Πελατών και ορισμός τιμοκαταλόγου για κάθε ομάδα. Οι ομάδες είναι απεριόριστες στον αριθμό, ακόμη και ο κάθε πελάτης μπορεί να έχει την δική του ομάδα τιμών. Επίσης ορισμός Εκπτώσεων ανάλογα με τον τρόπο διακανονισμού.  Ενεργοποίηση ή όχι των διαδικασιών Τιμολογιακής πολιτικής ανά χρήστη. Επιλεγμένες Μαζικές αυξήσεις ή μειώσεις τιμών ενός τιμοκαταλόγου ανάλογα με την κατηγορία του είδους, τον βασικό προμηθευτή του είδους, τα όρια κωδικών του είτε οποιονδήποτε συνδυασμό όλων αυτών.

Πανεύκολη διαχείριση εισπράξεων, πληρωμών και  πινακίων προς τράπεζες μαζί με τα αντίστοιχα αξιόγραφά τους και τα ποσά μετρητών . Τα αξιόγραφα  που εμφανίζονται σε κάθε κίνηση είναι μόνο αυτά  που διευκολύνουν  ανά περίπτωση τον χρήστη. Πχ  σε επιστροφή διαμαρτυρημένου αξιογράφου προς πελάτη εμφανίζονται  μόνο τα  αξόγραφα που μας έχει παραδώσει ο πελάτης.

Διαχείριση Αξιογράφων και με τον κλασικό τρόπο δηλαδή κατά αξιόγραφο αλλά με παράλληλη  μετάβαση στην αντίστοιχη είσπραξη και  πληρωμή ή πινάκιο στο οποίο λαμβάνει  μέρος το διαχειριζομενο αξιόγραφο.

Εκτύπωση επισήμων εντύπων είτε μέσω φορολογικού μηχανισμού ψηφιακών υπογραφών είτε με απευθείας σύνδεση με ταμειακή μηχανή.

Παραγγελίες  Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών και Παραγγελιών προς Προμηθευτές από μία φόρμα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα Υλικά, Ποσότητες, Συσκευασίες, SerialNo και φυσικά τιμές και εκπτώσεις που προέρχονται είτε από τον τρόπο Διακανονισμού είτε από το συγκεκριμένο Υλικό που τιμολογείται είτε και από τα δύο. Τμηματικές Παραδόσεις έναντι Παραγγελιώνκαι συνολική εικόνα Παραγγελίας-Εκκρεμοτήτων . Ολες οι Κινήσεις Εκτελούνται τόσο σε Ευρώ όσο και σε Ξένο Νόμισμα (ΞΝ).

Αυτόματη συγκέντρωση των Παραγγελιών Πελατών και αυτόματη δημιουργία Παραγγελιών προς Προμηθευτές. Το κάθε υλικό εντάσεται αυτόματα στην παραγγελία του κυριώτερουΠρομηθευτή του.  Φυσικά σε κάθε στάδιο της αυτόματης δημιουργίας παραγγελιών ο χειριστής είναι σε θέση να εκτυπώνει τις κατάλληλες εκτυπώσεις προς έγκρισή τους από τον προϊστάμενο παραγγελιών.

Κοστολόγηση εισαγωγών    Διαχειριζόμενοι ένα παραστατικό Εισαγωγής από ξένη χώρα και γράφοντας το νόμισμα, την ισοτιμία (parite) του ξένου νομίσματος,  τις τιμές των επί μέρους ειδών σε ΞΝ καθώς και τις διάφορες επιβαρύνσεις (μεταφορικά, εκτελωνιστικά κλ) που αφορούν την συγκεκριμένη εισαγωγή το πρόγραμμα μπορεί να κοστολογήσει άμεσα (μετά από απαίτηση του χειριστή) το τελικό κόστος κάθε είδους σε ευρώ.

Αυτόματη Εκτύπωση Ετικετών (με ή χωρίς BarCode)  Υλικών για κάθε  εισαγωγή με συνέπεια  και τον  εύκολο έλεγχο ορθότητας των εισαχθέντων στοιχείων. Εκτύπωση BarCode Ετικετών και με πολλαπλούς ακόμη  εκτυπωτές BarCode.  Δυνατότητα ευρείας χρησιμοποίησης  BarCode κατά την διαχείριση κινήσεων Αποθήκης τόσο μεταξύ της εταιρίας μας με τρίτους, όσο και μεταξύ διαφορετικών αποθηκευτικών χώρων της εταιρίας μας.

Άμεση εμφάνιση λίστας εκκρεμούντων Δελτίων Αποστολής (ΔΑ) ανά πελάτη. Δυνατότητα επιλογής από την λίστα ΔΑ και δημιουργία Τιμολογίου Πώλησης από τα είδη τους αναλυτικά είτε σε σύνολα ανά υλικό. Οι τιμές μετά από επιλογή, μπορούν να είναι είτε αυτές που ισχύουν σήμερα είτε αυτές που ίσχυαν την στιγμή που εκδόθηκαν τα ΔΑ.

Διπλοεγγραφές  Είτε λόγω εισαγωγής στοιχείων από παλαιώτερο σύστημα, είτε από εσφαλμένη εκτίμηση είναι δυνατόν ένας πελάτης, ένας προμηθευτής είτε ένα είδος αποθήκης να εισαχθεί στο πρόγραμμα περισσότερες από μία φορές.  Το σύστημα BrainStorm δίνει στον χειριστή την δυνατότητα να μπορέσει να συνενώσει τις κινήσεις δύο διπλοεγγεγραμμένων οντοτήτων (πελάτη, υλικό κλ) σε μία και να διαγράψει τις υπόλοιπες.

Εκτυπώσεις         Ημερολόγια, Καρτέλλες, Ισοζύγια, Στατιστικές κατά Ημερομηνία, Πελάτη, Προμηθευτή, Πωλητή, Υλικό, Ομάδες Λογαριασμών., κατηγορίες και Υπερκατηγορίες (έως τετάρτου επιπέδου)  Υλικών .  Ανάλυση Υπολοίπου  Πελατών  είτε κατά Ημερομηνία (και με αναφορά στις τελευταίες πληρωμές)   είτε  κατά  χρονικά  διαστήματα που καθορίζει κατά την κρίση του ο χρήστης.Υπόλοιπα  Πελατών  και  ξεχωριστά για κάθε Κατάστημά των. Επίσης Ενηλικίωση Υπολοίπου Πελατών,  Τανειακή ροή (Cash Flow) Πελατών και Πρoμηθευτών.

Μεγάλος αριθμός στατιστικών εκτυπώσεων πωλήσεων και συγκριτικές δύο ταυτόχρονα χρήσεων. Ολα τα παραπάνω εκτυπόνονται ή εμφανίζονται χρησιμοποιώντας πληθώρα ορίων ώστε οι εγγαφές που θα είναι το αποτέλεσμα να είναι αυτές που ακριβώς επιθυμεί ο χρήστης χωρίς να τον αναγκάζει να απαντά σε άσχετες παρά μόνο στις ερωτήσεις κριτηρίων που τον ενδιαφέρουν (πχ από έως ημερομηνία και από έως κατηγορία είδους).