Ανάλυση Ισολογισμών- Κλαδικές Εξελίξεις

Βασικά Στοιχεία Εταιριών, Αρχεία Παραμέτρων Κλάδων, Προϊόντων Προϊόντα κάθε Εταιρίας με ενδείξεις Κύριο, Παραγωγή, Εμπόριο, Αντιπροσώπευση, Εισαγωγής, Εξαγωγής. Αποθήκευση οσωνδήποτε ισολογισμών για κάθε εταιρία. Οι Ισολογισμοί αναφέρονται για οποιαδήποτε χρονική Περίοδο (12 μηνοι, Υπερ12μηνοι κλπ). Ταυτόχρονη Εμφάνιση ή Εκτύπωση 4 Ισολογισμών για κάθε εταιρία ή Κλάδο. Οι εμφανιζόμενες χρονιές είναι άμεσα παραμετροποιήσιμες από την φόρμα Περιβάλοντος Εργασίας η οποία είναι ανεξάρτητη για κάθε σταθμό εργασίας.

Τήρηση των εξής Λογαριασμών για κάθε Ισολογισμό :

Ενεργητικό Παθητικό Αποτελέσματα Χρήσης
Καθαρές Παγιοποιήσεις Καθαρή θέση(ίδια Κεφάλαια) Συνολ.Κύκλος Εργασιών (ΜΟΝΟ ΤεχνικέςΕταιρίες)
Γήπεδα – Οικόπεδα Μετοχικό Κεφάλαιο Πωλήσεις
Λοιπά Πάγια πλήν Μηχανολογικού Εξοπλισμού Αποθεματικά Κόστος Πωληθέντων
Μηχανολογικός Εξοπλισμός Κέρδη εις Νέον – Συσωρρευμένες Ζημίες Μικτό Περιθώριο
Δαπάνες Πολυετ.Απόσβεσης&Ασώμ.Ακινητοποιήσεις ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Λοιπά Λειτουργικά Εσοδα, Πιστωτικοί Τόκοι
Αποσβέσεις Παγίων πλήν Μηχανολογ.Εξοπλισμού Μεσομακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Λειτουργικά Εξοδα πλήν Χρηματοοικον.
Αποσβέσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού Προβλέψεις Χρηματοοικονομικές Δαπάνες
Αποσβ-Δαπαν-Πολυετ-Απόσβ-Ασωμάτ-Ακινητοπ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Λειτουργικό Περιθώριο
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Υποχρεώσεις σε Τράπεζες Λοιπά Εσοδα (και Εκτακτα-Ανόργανα)
Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Προμηθευτές-Γραμμάτ.Πληρωτέα-ΠιστωτέςΔιάφ. Λοιπά Εξοδα (και Εκτακτα-Ανόργανα)
Συμμετοχές Μερίσματα Πληρωτέα Αποτέλεσμα χρήσης προ τόκων και φόρων
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Αλλες Υποχρεώσεις Κέρδος προ Φόρου Εισοδήματος
Αποθέματα Προϊόντων, Εμπορευμάτων, Ημιτελών ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Φόρος Εισοδήματος
Αποθέματα Α Υλών – Προκαταβολές Μερίσματα
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Κοστολογηθείσες Αποσβέσεις
Γραμμάτια Εισπρακτέα-Πελάτες-Επιταγές Αλλες Λειτουργικές Αποσβέσεις
Χρεώγραφα Σύνολο Αποσβέσεων
Αλλες Απαιτήσεις
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

 

Για κάθε Ισολογισμό υπολογίζονται και εμφανιίζονται (ή εκτυπώνονται) οι παρακάτω αριθμοδείκτες :

 

Αριθμοδείκτες (ΑΟμάδα) ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Αριθμοδείκτες (B’ Ομάδα)
ΡΕΥΣΤΟΤΗΣ Καθαρή Θέση Κέρδη προ Τόκων και Φόρων/Σύνολο Ενεργητικού
Μόνιμο κεφάλαιο κίνησης (χιλ.δρχ) Μετοχικό Κεφάλαιο Καθαρά Κέρδη / Ιδια Κεφάλαια
Κυκλοφοριακή ρευστότης Αποθεματικά Μικτά Κέρδη / Πωλήσεις
Αμεση ρευστότης Κέρδη εις Νέον-Συσσωρευμένες ζημιές Καθαρά Κέρδη / Πωλήσεις
ΚΑΤΑΧΡΕΩΣΗ Πωλήσεις / Καθαρό Πάγιο Ενεργητικό
Δανειακή Επιβάρυνση (%) Καθαρός Δανεισμός Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού
Σχέση καθαρής θέσης πρός ξένα κεφάλαια (%) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μικτά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Καθαρά Κέρδη / Κεφάλαιο Κίνησης
προς πωλήσεις (%) Υποχρεώσεις σε Τράπεζες Ιδια Κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων
προς κυκλοφοριακό ενεργητικό (%) Συσσωρευμένες αποσβέσεις Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο Ενεργητικού
προς σύνολο παθητικού (%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜακροπΥποχρεώσεις/(ΜακροπΥποχρ+ΙδιαΚεφάλαια)
Σύνολο βραχ.υποχρεώσεων προς πωλήσεις (%) ΚυκλοφορούνΕνεργητικό/ΒραχυπρΥποχρεώσεις
Κάλυψη χρηματοοικονομικών δαπανών ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΚυκλοφΕνεργητικό-Αποθέματα)/ΒραχυπΥποχεώσεις
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΣ Πάγιες επενδύσεις Διαθέσιμα/ΒραχυπρόθεσμεςΥποχρεώσεις
Αποδοτικότης ιδίων κεφαλαίων (%) Γήπεδα ΒραχυπρΥποχρεώσεις/ΙδιαΚεφάλαια
Αποδοτικότης απασχολουμένων κεφαλαίων (%) Κτίρια -Λοιπά Πάγια Πλήν Μηχανολ.Εξοπλισμού Ιδια Κεφάλαια / Καθαρό Πάγιο Ενεργητικό
Περιθώριο Κέρδους προ Τόκων (%) Μηχανολογικός Εξοπλισμός CashFlow/Σύνολο Ενεργητικού
Κυκλοφοριακή ταχύτης (σε μήνες) Λοιπά άυλα πάγια Κεφάλαιο Κίνησης/Ανάγκες σε Κεφάλαιο Κίνησης
Ενεργητικού Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις και συμμετοχές Cash Flow / Καθαρό Πάγιο Ενεργητικό
Αποθεμάτων Κυκλοφορούσα περιουσία Μερίσματα / CashFlow
Απαιτήσεων Αποθέματα Σύνολο Υποχρεώσεων / CashFlow
Καθαρού πάγιου ενεργητικού Απαιτήσεις Σύνολο Υποχρεώσεων / Κεφάλαιο Κίνησης
Διαθεσίμων Διαθέσιμα Κεφάλαιο Κίνησης / Σύνολο Ενεργητικού
Ιδίων κεφαλαίων ΚέρδηΠροΤοκων&Φόρων/ΧρηματοοικονΕξοδα
Μακροπροθέσμων υποχρεώσεων Μεταβολή καθαρού κεφαλαίου κίνησης Γενικά&ΔιοικητικάΕξοδα/Πωλήσεις
Βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΧρηματοοικονομικάΕξοδα/Πωλήσεις
Πάγια Περιουσία ΑπαιτήσειςΧ365/Πωλήσεις
Βαθμός αποσβεσμένου παγίου κεφαλαίου (%) ΒραχυπρόθεσμεςΥποχρεώσεις/Αποθέματα
Μέσος συντελεστής απόσβεσης έτους (%) Καθαρά Κέρδη προ φόρων/Ενεργητικό Αποθέματα/ΚυκλοφορούνΕνεργητικό
Διάρκεια ζωής παγίων (έτη) Καθαρά Κέρδη μετά απο φόρους/Ενεργητικό Πωλήσεις/Αποθέματα
Υπόλοιπο διάρκειας ζωής παγίων (έτη) Πωλήσεις/Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Συντελεστής Βιωσιμότητας Ιδια Κεφάλαια/Ενεργητικό
(Ιδ. Κεφάλαια+Μακρ.Υποχρ.+Προβλέψ.)/Ενεργητ.