Αντιπρόσωποι Οίκων Εξωτερικού

Το πρόγραμμα προσπαθεί να καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες των πιο κάτω περιπτώσεων :

α. Αντιπρόσωποι Οίκων του Εξωτερικού δηλαδή εταιρίες που μεσολαβούν μεταξύ των Κατασκευαστών Οίκων του Εξωτερικού και εταιριών Αγοραστών στην Ελλάδα χωρίς πρακτικά να έχουν (οι Αντιπρόσωποι) δική τους Αποθήκη. Το πρόγραμμα αυτοματοποιεί πλήρως όλες τις διαδικασίες Παραγγελιών – Παραδόσεων – Πληρωμών – Προμηθειών – Τιμολογήσεων και παρέχει όλη την απαραίτητη Στατιστική Πληροφόρηση που ενδιαφέρει άμεσα ένα γραφείο Αντιπροσωπειών.

β. Εταιρίες με μεγάλο όγκο Εισαγωγών προκειμένου να διαχειρίζονται  αλλά και να κοστολογούν  εύκολα όλα  τα  είδη που εισάγουν  (Προϊόντα, Ανταλλακτικά κλπ)

Διαχείριση Αρχείων

Πελάτες, Οίκοι Εξωτερικού, Δασμολογικές κλάσεις Πωλητές, Υλικά, Εκτελωνιστές, Οροι Πληρωμής Τρόποι Μεταφοράς, Νομίσματα Παραγγελίες, Τμηματικές Παραδόσεις Αυτόματες Παραδόσεις εκκρεμουσών Παραγγελιών Εκκρεμείς Παραγελίες κατά Πελάτη ή Προμηθευτή Ανεξόφλητες Παραδόσεις κατά Πελάτη ή Προμηθευτή ή Αξία Εξοφλημένες Ατιμολόγητες Παραδόσεις κατά Πελάτη ή Προμηθευτή ή Αξία Ανεξόφλητα Τιμολόγια κατά Επίσημο κατά ΑρΤιμολογίου ή Ημερομηνία ή Ποσό Πίστωσης ή Προμηθευτή. Πλήρης Διαχείριση Εξόδων κάθε Παράδοσης (ΦΠΑ, Εξοδα Τράπεζας, Εκτελωνισμού, Διάφορα, Δασμοί-Φόροι Δημοσίου, Αμοιβή Εκτελωνιστού, Εξοδα Μεταφοράς ΞΝ και Δρχ, Ασφάλιστρα) και ΕκτύπωσηΚοστολογίουκαι PurchaseOrder  Εντοπισμός Ολοκληρωμένων & Εκκρεμών Πληρωμών Εντοπισμός βάσει Οίκου, Πίστωσης, Τράπεζας κλπ Εκτύπωση INTRAST

Εκπτώσεις – Προμήθειες:

Υπολογισμός Εκπτώσεων προς Πελάτη και Προμηθειών προς το γραφείο μας σε συνδυασμό με  ΟΛΟΥΣ  τους παρακάτω τρόπους :

  • Βασική Εκπτωση Οίκου
  • Βασική Εκπτωση Οίκου για Συγκεκριμένο Πωλητή
  • Βασική Εκπτωση Οίκου για Συγκεκριμένο Πελάτη
  • Βασικές Εκπτώσεις Οίκου για Συγκεκριμένο Πελάτη ανάλογα με κατηγορία Υλικού
  • Εκπτώσεις ανά Υλικό ανάλογα με την Παραγγελθείσα ποσότητα κάθε Παραγγελίας
  • Εκπτωση ανάλογα με το Συνολικό Ποσό κάθε Παραγγελίας
  • Εκπτωση που εξαρτάται από τον Διακανονισμό (πχ Μετητοίς κλπ)
  • Εκπτωση Bonusοποιασδήποτε περιόδου (ετήσιο, εξαμηνιαίο κλπ) ανάλογα με τον Συνολικό Τζίρο της συγκεκριμένης περιόδου. Οι περίοδοι μπορούν να είναι διαφορετικές ανά Οίκο. Οι τζίροι μπορούν να υπολογίζονται είτε ως προς τα Παραγγελθέντα  είτε ως προς τα Παραδοθέντα Υλικά της αντίσττοιχης Περιόδου.
  • Ολα τα παραπάνω που ισχύουν για τις Εκπτώσεις ισχύουν και για τις Προμήθειες προς το Γραφείο μας.
  • Οσον αφορά τους Πωλητές οι προμήθειες που λαμβάνουν υπολογίζονται ανάλογα με τον Πελάτη και τον Οίκο που πραγματοποιούν τις Πωλήσεις.

Στατιστική

Παραγγελίες, Παραδόσεις, Υλικά Παραγγελθέντα, Υλικά Παραδοθέντα σε Ανάλυση, Σύνολα και Γενικά Σύνολα. Επίσης Διαγράμματα κατά Μήνα ανεξάρτητα χρονικής περιόδου  και συγκριτικά μηνός με αντίστοιχο μήνα προηγούμενης περιόδου.

Κατηγορία: