Δάνεια

Τηρούμενα αρχεία συστήματος : Πλήρη Στοιχεία Δανειοληπτών, Συνεργατών, Εγγυητών, Περιοχών, ΔΟΥ, Επαγγελμάτων  κλπ Περιουσιακά  στοιχεία , Κατανομή Περιουσιακών Στοιχείων σε Δανειολήπτες και Εγγυητές. Κατηγορίες Δανείων, Δανειοληπτών, Περιουσιακών Στοιχείων, Τύποι Δανείων

Τηρούμενα ανά Δάνειο στοιχεία : Κεφάλαιο, Ημερομηνία Χορήγησης, Περίοδος Χάριτος Διάρκεια Δανείου, Δόσεις ανά Ετος Περίοδος Χάριτος Τόκων Υπερημερίας (ημέρες), Τμηματικές Εκροές Υπολογισμός Φόρου και Ερώτηση Επιβάρυνσης Φόρου στον Δανειολήπτη ή στον Πιστοδοτικό Οργανισμό Διάρκεια Ισχύος Ειδικού Επιτοκίου, Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, Σχόλια

Μεταβαλόμενα χρονικά στοιχεία κάθε Δανείου :

Επιτόκιο , Προμήθεια, Επιτόκιο Υπερημερίας, Ποσό Δόσης

Παράμετροι Υπολογισμών Υπολογισμός Δανείου με βάση είτε την Διάρκεια αποπληρωμής του Δανείου είτε το επιθυμητό ποσό Δόσης Δήλωση Υπολοιπομένων Δόσεων μετά από οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την διάρκεια αποπληρωμής του Δανείου Προεξοφλήσεις Κεφαλαίου

Πληρωμές Δανείου Οι Πληρωμές του Δανείου μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή και με οποιοδήποτε ποσά. Αυτόματος Υπολογισμός Καθυστερημένων Δόσεων με Ανάλυση σε Κεφάλαιο, Τόκους, τυχόν Τόκους Υπερημερίας και Προμήθεια ΑΝΑ Δόση. Το πρόγραμμα υπολογίζει αυτόματα την Φορολογητέα Υλη κάθε Οικονομικής Χρήσης δηλαδή επί των Τόκων, Τόκων Υπερημερίας και PenaltyΠροεξόφλησης.

Εκτυπώσεις

Εκτυπώσεις  και Εμφανίσεις με κριτήρια επιλογής την πλειοψηφία των πεδίων τους.

α.  Δανειοληπτών, Συνεργατών, Εγγυητών, Τμημάτων

β.  Ανάλυση Κεφαλαίων Δανείων

γ.  Ανάλυση Δόσεων (Κανονικών, Μόνο Καθυστερημένων, Μόνο Χρεωστούμενων

Κατηγορία: