Εμπορική Διαχείριση

Διαχείριση και έλεγχος των εμπορικών δραστηριοτήτων οποιασδήποτε εταιρίας.  Εύχρηστο και  αξιόπιστο εργαλείο για τον τελικό χρήστη αλλά και του manager αφού προσφέρει ευρύτατη Στατιστική πληροφόρηση μέσω (Προ)Εκτυπώσεων, Λογιστικών Φύλλων, Διαγραμμάτων.

Περιλαμβάνει τις δομές:

 • Πελάτες- Χονδρική και Λιανική Πώληση.
 • Προμηθευτές-Αγορές.
 • Πωλητές.
 • Πολλαπλές Αποθήκες- Σημεία Κόστους.
 • Θεωρημένες Αποθήκες-Αποθέματα.
 • Εισπράξεις-Πληρωμές-Αξιόγραφα.
 • Πινάκια προς λογαριασμούς Τραπεζών
 • Ταμειακή Ροή (cashflow).
 • Παραγγελίες (Πελατών-Προμηθευτών).
 • Αυτόματη Ενημέρωση σε Έσοδα-Έξοδα ή Γενική Λογιστική.

Παραμετροποίηση (Απεριόριστες δυνατότητες  Παραμετροποίησης από τον εξουσιοδοτημένο χειριστή).

 • Τύποι Παραστατικών (Τιμολόγια, ΔΑ, πιστωτικά, εσωτερικής διακίνησης κλπ) και συμπεριφορά τους στο σύστημα.
 • Σειρές επισήμων Εντύπων, Λογαριασμοί, Κατηγορίες Λογαριασμών, Πωλητές,
 • Επαγγέλματα, Νομίσματα, Περιοχές, ΔΟΥ,
 • Τράπεζες, Τύποι Τραπεζικών Λογαριασμών (πχ όψεως, ταμιευτηρίου, χορηγήσεων κλπ),
 • Τραπεζικοί Λογαριασμοί της επιχείρησης.
 • Αποθήκες, Υλικά, Κατηγορίες Υλικών, Μονάδες Μέτρησης,
 • Υπερκατηγορίες Υλικών(Πρώτου, Δεύτερου, Τρίτου, Τέταρτου Επιπέδου) .
 • Σενάρια ΕνημέρωσηςΓενικής Λογιστικής και Εσόδων Εξόδων από Κινήσεις Αποθήκης και  Διαθεσίμων (Εισπράξεων, Πληρωμών,  Τραπεζικών Λογαριασμών)

Χάραξη Τιμολογιακής πολιτικής

 • Ομαδοποίηση Πελατών και ορισμός τιμοκαταλόγου για κάθε ομάδα.
 • Οι ομάδες είναι απεριόριστες στον αριθμό, ακόμη και ο κάθε πελάτης μπορεί να έχει την δική του ομάδα τιμών.
 • Ορισμός Εκπτώσεων ανάλογα με τον τρόπο διακανονισμού.
 • Ενεργοποίηση ή όχι των διαδικασιών Τιμολογιακής πολιτικής ανά χρήστη.
 • MarkUpΧονδρικής και Λιανικής για κάθε είδος και αυτόματος υπολογισμός τους βάσει της τελευταίας αγοράς.
 • Επιλεγμένες Μαζικές αυξήσεις ή μειώσεις τιμών ενός τιμοκαταλόγου ανάλογα :
  • με την κατηγορία του είδους,
  • τον βασικό προμηθευτή του είδους,
  • τα όρια κωδικών του
  • είτε οποιονδήποτε συνδυασμό όλων αυτών.

Διαχείριση Διαθεσίμων

 • εισπράξεις, πληρωμές και πινάκια προς τράπεζες μαζί με τα αντίστοιχα αξιόγραφά τους και τα ποσά μετρητών.
 • Εκτύπωση όλων των παραστατικών σε διπλότυπες αποδείξεις σε χαρτί Α4
 • επιστροφές διαμαρτυρημένων αξιογράφων από τράπεζες, προμηθευτές προς τους αντίστοιχους πελάτες
 • Τα αξιόγραφα που εμφανίζονται σε κάθε κίνηση είναι μόνο αυτά που διευκολύνουν  ανά περίπτωση τον χρήστη, πχ  σε επιστροφή διαμαρτυρημένου αξιογράφου προς πελάτη εμφανίζονται  μόνο τα  αξιόγραφα που μας έχει παραδώσει ο πελάτης.
 • Όλες οι προηγούμενες κινήσεις συνοδεύονται και με αυτόματη λογιστική ενημέρωση (Γ΄κατηγορίας)
 • ΔιαχείρισηΑξιογράφωνκαιμε τον κλασικό τρόπο δηλαδή κατά αξιόγραφο αλλά με παράλληλημετάβαση στην αντίστοιχη είσπραξη και πληρωμή ή πινάκιο στο οποίο λαμβάνει μέρος.
 • Λίστα ζευγών υπολοίπων Πελατών που είναι ταυτόχρονα και Προμηθευτές.

Αντικαταβολές

 • Διακανονισμοί με τις εταιρίες μεταφορών.
 • Ειδική φόρμα διαχείρισης και εξόφλησης τιμολογίων βάσει απόδειξης Courier.

Παραγγελίες

 • Διαχείριση Παραγγελιών Πελατών και Παραγγελιών προς Προμηθευτές από μία φόρμα συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα Υλικά, Ποσότητες, Συσκευασίες, Serial Noκαι φυσικά τιμές και εκπτώσεις που προέρχονται είτε από τον τρόπο Διακανονισμού είτε από το συγκεκριμένο Υλικό που τιμολογείται είτε και από τα δύο.
 • Τμηματικές Παραδόσεις έναντι Παραγγελιώνκαι συνολική εικόνα Παραγγελίας-Εκκρεμοτήτων.
 • Όλες οι Κινήσεις Εκτελούνται τόσο σε Ευρώ όσο και σε Ξένο Νόμισμα (ΞΝ).
 • Αυτόματησυγκέντρωση των Παραγγελιών Πελατών και
 • αυτόματη δημιουργία Παραγγελιών προς Προμηθευτές. Το κάθε υλικό εντάσσεται αυτόματα στην παραγγελία του κυριότερουΠρομηθευτή του.
 • Φυσικά σε κάθε στάδιο της αυτόματης δημιουργίας παραγγελιών ο χειριστής είναι σε θέση να εκτυπώνει τις κατάλληλες εκτυπώσεις προς έγκρισή τους από τον προϊστάμενο παραγγελιών.
 • Κοστολόγηση εισαγωγών Διαχειριζόμενοι ένα παραστατικό Εισαγωγής από ξένη χώρα και γράφοντας το νόμισμα, την ισοτιμία (parite) του ξένου νομίσματος, τις τιμές των επί μέρους ειδών σε ΞΝ καθώς και τις διάφορες επιβαρύνσεις (μεταφορικά, εκτελωνιστικά κλπ) που αφορούν την συγκεκριμένη εισαγωγή το πρόγραμμα μπορεί να κοστολογήσει άμεσα (μετά από απαίτηση του χειριστή) το τελικό κόστος κάθε είδους σε ευρώ.

Διαχείριση παραστατικών αποθήκης

 • Εκτύπωση επισήμων εντύπων είτε μέσω φορολογικού μηχανισμού ψηφιακών υπογραφώνείτε με απευθείας σύνδεση με ταμειακή μηχανή.
 • ΑυτόματηΕκτύπωση Ετικετών(με ή χωρίς BarCode) Υλικών για κάθε  εισαγωγήμε συνέπεια  και τον εύκολο έλεγχο ορθότητας των εισαχθέντων στοιχείων.
 • Εκτύπωση BarCodeΕτικετών σε πολλαπλούς ακόμηεκτυπωτές BarCode.
 • Δυνατότητα ευρείας χρησιμοποίησης BarCodeκατά την διαχείριση κινήσεων Αποθήκης τόσο μεταξύ της εταιρίας μας με τρίτους, όσο και μεταξύ διαφορετικών αποθηκευτικών χώρων της εταιρίας μας.
 • Άμεση εμφάνιση λίστας εκκρεμούντων Δελτίων Αποστολής (ΔΑ) ανά πελάτη.
 • Δυνατότητα επιλογής από την λίστα ΔΑ και δημιουργία Τιμολογίου Πώλησης από τα είδη τους αναλυτικά είτε σε σύνολα ανά υλικό. Οι τιμές μετά από επιλογή, μπορούν να είναι είτε αυτές που ισχύουν σήμερα είτε αυτές που ίσχυαν την στιγμή που εκδόθηκαν τα ΔΑ.

Εκτυπώσεις Λογιστηρίου

 • Ημερολόγια, Καρτέλες, Ισοζύγια, Στατιστικές κατά Ημερομηνία, Πελάτη, Προμηθευτή, Πωλητή, Υλικό, Ομάδες Λογαριασμών., κατηγορίες και Υπερκατηγορίες (έως τετάρτου επιπέδου)Υλικών .
 • Ανάλυση ΥπολοίπουΠελατών  είτε κατά Ημερομηνία (και με αναφορά στις τελευταίες πληρωμές)  είτε  κατά  χρονικά διαστήματα (π.χ. 30, 60, 90 ημερών) που καθορίζει κατά την κρίση του ο χρήστης.
 • Υπόλοιπα Πελατών
 • Υπόλοιπα Πελατών ανά Κατάστημα του.
 • Ενηλικίωση ΥπολοίπουΠελατών,
 • Ταμειακή ροή (CashFlow)Πελατών και Προμηθευτών.

Στατιστική Μεγάλος αριθμός στατιστικών εκτυπώσεων  (ακολουθούν αντιπροσωπευτικές δυνατότητες)

 • Συγκριτικές για δύο χρήσειςΠωλήσεων (και Αγορών) ανά  μήνα χωριστά αλλά και σωρευτικά με υπολογιζόμενες ποσοστιαίες (επί τοις εκατό) και ποσοτικές μεταβολές.  Οι εκτυπώσεις αυτές  γίνονται κατά πελάτη είτε κατά κατηγορία πελάτη είτε κατά κατηγορία είδους.
 • Νέοι Πελάτες.
 • Εκτύπωση πελατών κατά σειρά τζίρου με ταυτόχρονη σύγκριση του κάθε πελάτη με τον τζίρο της προηγούμενης περιόδου και με ποσοστά συμμετοχής των πωλήσεων του πελάτη στο σύνολο πωλήσεων.

Διπλοεγγραφές

Είτε λόγω εισαγωγής στοιχείων από παλαιότερο σύστημα, είτε από εσφαλμένη εκτίμηση είναι δυνατόν ένας πελάτης, ένας προμηθευτής είτε ένα είδος αποθήκης να εισαχθεί στο πρόγραμμα περισσότερες από μία φορές.  Το σύστημα BrainStormδίνει στον χειριστή την δυνατότητα να μπορέσει να συνενώσει τις κινήσεις δύο διπλοεγγεγραμμένων οντοτήτων (πελάτη, υλικό, πωλητή) σε μία και να διαγράψει τις υπόλοιπες.

Γενικά Χαρακτηριστικά Συστήματος

Διαχειρίζεται όλες τις πληροφορίες με μεγάλη ευκολία χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές DataMining

 • φίλτρα σε επίπεδο μεμονωμένων πεδίων
 • φίλτρα συνδυασμού πεδίων σε επίπεδο φόρμας,
 • findersσε μεμονωμένα πεδία,
 • SQLqueriesγια προχωρημένους χρήστες

Παρέχει (προαιρετικά) ανά χειριστήανάλογα με τον καθορισμό τους από τον administratorτης εγκατάστασης.

 • διαφορετικό περιβάλλον εργασίας,
 • διαφορετικές δυνατότητες, και επιλογές
 • δικαιώματα

Για κάθε πίνακα (πχ πελάτες, είδη αποθήκης, παραστατικά κλπ)

 • δυνατότητα άμεσης αλλαγής εμφάνισης εγγραφών από μία και πλήρη σε πολλές ταυτόχρονα.
 • άμεση εξαγωγή (με ένα κλικ) προς όλα τα δημοφιλή προγράμματα,των επιλεγμένων είτε του συνόλου των εγγραφών
Κατηγορία: