Πάγια

Χαρακτηριστικά συστήματος

  • Τήρηση Πολλαπλών Εταιριών
  • Ανάλυση Λογαριασμών Παγίων έως και 6ο (έκτο) βαθμό (προαιρετικά)
  • Τρείς τρόποι Απόσβεσης δηλαδή Σταθερός είτε Φθίνων  είτε όλος  στην πρώτη χρήση.
  • Στοιχεία Παγίου : Προμηθευτής, Τιμολόγιο Απόκτησης,  Ανάλυση και περιγραφή Βαρών  που ενδεχομένως το συνοδεύουν.
  • Στοιχεία Υπολογισμών Παγίου : Αξία, Ημερομηνία Απόκτησης, Ποσοστό Απόσβεσης, Ημερομηνία αλλά και Αιτία Τερματισμού

Υπολογισμοί – Εκτυπώσεις Παγίων

  • Αυτόματος Υπολογισμός Αποσβέσεων είτε μαζικά κατά Εταιρία και Χρήση είτε μεμονωμένα κατά ένα-ένα Πάγιο
  • Εκτυπώσεις Πρωτοβαθμίων είτε Δευτεροβαθμίων  έως και Εκτοβαθμίων Παγίων στις οποίες εμφανίζονται Επενδύσεις Τρέχουσες , Περιόδου στη οποία αναφέρεται ο χρήστης και συνολικές.
  • Αποσβέσεις Τρέχουσες , Περιόδου στη οποία αναφέρεται ο χρήστης και συνολικές.
  • Ποσό για κάθε Πάγιο που ΔΕΝ θα αποσβεσθεί (πχ λόγω πώλησης) και Τελικά Αναπόσβεστο ποσό.
Κατηγορία: